+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

PROGRAM PRZESZCZEPIANIA PŁUC 


 

     Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe informacje, które przybliżą Panu/Pani  zagadnienie przeszczepienia płuc. Prawdopodobnie do tej pory temat ten był Panu/Pani zupełnie nieznany. Dla większości pacjentów i ich rodzin okres przygotowywania się do przeszczepienia jest pełen niepokoju. Z pewnością nurtuje Pana/Panią w związku z tym wiele pytań. Mamy nadzieję, że informator ten zdoła na nie odpowiedzieć. Jeżeli po zapoznaniu się z niniejszym opracowaniem będzie Pan/Pani chciał uzyskać dodatkowe wiadomości, otrzyma je Pan/Pani od lekarza, będącego członkiem zespołu transplantacyjnego. 

 Zespół transplantacyjny 

       Przeszczepienie płuca jest przedsięwzięciem złożonym, wymagającym wspólnych, skoordynowanych działań wielu ludzi. W całość zagadnień związanych z kwalifikacją, przygotowaniem, przeprowadzeniem przeszczepienia płuc oraz dalszą opieką i leczeniem, po jego wykonaniu, zaangażowana będzie grupa specjalistów zwana zespołem transplantacyjnym. Na kolejnych etapach powyższego procesu zetknie się Pan/Pani z poszczególnymi członkami zespołu transplantacyjnego. W celu ustalenia wskazań do transplantacji płuc, stan Pana/Pani zdrowia zostanie dokładnie oceniony przez różnych specjalistów. Analizie zostaną poddane wyniki badań krwi, a także badania obrazowe, czynnościowe i wydolnościowe układu oddechowego i krążenia. Po wnikliwym rozważeniu wszystkich wskazań i przeciwwskazań zostanie Pan/Pani zakwalifikowany przez zespół transplantacyjny jako kandydat do przeszczepienia płuca. 

Zespół transplantacyjny składa się z następujących specjalistów: 

1. Pulmonolog.
Lekarz zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób płuc. Ten lekarz będzie zajmował się całością Pana/Pani problemów zdrowotnych zarówno podczas pobytu w szpitalu, jak również przed przyjęciem i po wypisie ze szpitala.

2. Torakochirurg.
Lekarz chirurg specjalizujący się w operacjach płuc. W skład zespołu transplantacyjnego wchodzi kilku torakochirurgów. Przeprowadzą oni operację przeszczepienia  i będą sprawować opiekę w okresie pooperacyjnym. 

3. Kardiolog.
Lekarz specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu chorób serca. Jego zadaniem będzie ocena Pana/Pani serca pod kątem przeszczepienia płuc oraz nadzorowanie funkcjonowania układu krążenia.

4. Kardiochirurg.
Chirurg specjalizujący się w operacjach serca. Jest obecny w trakcie operacji przeszczepienia płuc i w razie potrzeby wykonuje część zabiegu  dotyczącą serca.

5. Anestezjolog.
Lekarz dokonujący znieczulenia podczas operacji. W czasie zabiegu monitoruje on czynności życiowe pacjenta, a także zajmuje się opieką pooperacyjną.

6. Koordynator przeszczepiania.
Zwykle jest to wyspecjalizowany, dyplomowany pielęgniarz, zajmujący się organizacją wszystkich działań związanych ze sprawnym przeprowadzeniem przeszczepienia.

7. Rehabilitant, fizjoterapeuta.
Osoba ta będzie współpracowała z Panem/Panią przez cały czas, aby utrzymać Pana wydolność, siłę i sprawność fizyczną na optymalnym poziomie.

8. Pracownik socjalny.
Osoba może ewentualnie pomóc Panu/Pani w rozwiązaniu części problemów socjalnych, społecznych, finansowych.

9. Psycholog.
Będzie udzielał Panu/Pani oraz Pana/Pani rodzinie wszelkich porad oraz wsparcia psychicznego i emocjonalnego, które pozwoli pokonać wszystkie trudności związane z leczeniem.

10. Dietetyk.
Odpowiednie odżywianie jest istotnym elementem przygotowania do przeszczepienia i rehabilitacji po przeszczepieniu. Dietetyk  udzieli Panu/Pani wskazówek odnośnie diety, pomoże ustalić indywidualny, dostosowany do Pana/Pani potrzeb program żywieniowy.

11. Ksiądz.
Osoba duchowna zajmująca się wsparciem duchowym i religijnym w okresie leczenia.  

 


                                                          ROLA I CZYNNOŚĆ PŁUC 


 

           Płuca są organami, które zaopatrują cały organizm w tlen. Żadna część Pana/Pani organizmu nie może funkcjonować bez tlenu, dlatego też płuca są tak ważne dla życia. W czasie oddychania tlen jest w płucach absorbowany, podczas gdy nadmiar dwutlenku węgla jest wydalany.
         
Płuca są położone w klatce piersiowej i osłonięte przez żebra, mięśnie międzyżebrowe. Prawe płuco składa się z 3 płatów: górnego, środkowego i dolnego, a lewe z dwóch płatów: górnego i dolnego. Każde płuco jest otoczone dwoma ochronnymi błonami tkankowymi zwanymi opłucną. W obrębie płuc znajduje się system rozgałęziających się przewodów, zwanych oskrzelami i oskrzelikami. Te ostatnie kończą się tzw. pęcherzykami oddechowymi, oplecionymi siatką naczyń krwionośnych - tam właśnie zachodzi proces wymiany gazowej. Płuca zawierają około 300 milionów pęcherzyków płucnych.
          
Pana/Pani  płuca z powodu choroby nie są już dłużej w stanie zapewniać odpowiedniej wymiany gazowej, stają się niewydolne w swojej podstawowej życiowej funkcji, co stanowi o potrzebie przeszczepienia płuca. Pana/Pani  choroba płuc nie może być też dłużej skutecznie leczona i korygowana w inny sposób. Istnieje  kilka grup chorób płuc, w których uznawaną metodą leczenia jest przeszczepienie. 

 

 

Schorzenia te to:

1. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
(Astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc z niedoborem alfa 1 antytrypsyny oraz bez niedoboru).

2. Choroby śródmiąższowe płuc.
(Idiotpatyczne włóknienie płuc, sarkoidoza, ziarniniak kwasochłonny, zespół Goodpasturea, hemosyderoza płuc, ziarniniak Wegenera).

3. Choroby dróg oddechowych.
(Rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza).

4. Nadciśnienie płucne.
(Pierwotne, wtórne).   

 

 

 OCZEKIWANIE NA PRZESZCZEPIENIE

 


      Czas oczekiwania na przeszczepienie jest różnie długi, co jest związane z niewielką liczbą dawców. Pana/Pani czas oczekiwania będzie wynosił nie mniej niż 4-6 miesięcy, choć może być i dłuższy. To oczekiwanie może powodować frustruję i stres, budzić pewne  obawy i niepokój. Wszyscy kandydaci są zachęcani do korzystania z wszelkich dostępnych form pomocy i wsparcia, aby przetrwać ten trudny okres.

Osoby, które służą pomocą w tym czasie to:

1. Pracownik socjalny.

2. Psycholog.

3. Grupa wsparcia.

 

         Nikt nie ma wpływu na to, kiedy pojawi się odpowiedni dawca płuca - oczekiwanie jest trudne, stąd ważne jest m.in. opanowanie technik relaksacyjnych. Metody te będą Panu/Pani pomocne zarówno podczas oczekiwania na przeszczepienie, jak również po jego przeprowadzeniu.

 

 Nagłe zachorowanie 


 

         W razie nagłego zachorowania należy powiadomić telefonicznie  koordynatora przeszczepienia Koordynator skontaktuje się z lekarzem dyżurnym, który podejmie decyzje związane z leczeniem. Ważne, aby w przypadku zachorowania powiadomił Pan/Pani koordynatora przed przybyciem do szpitala lub na pogotowie ratunkowe. Pozwoli to na podjęcie bez opóźnień właściwych działań leczniczych. Ważne, aby w przypadku nagłego zachorowania starał się Pan/Pani dotrzeć do ośrodka transplantacyjnego prowadzącego leczenie. 

 

DOBÓR DAWCY PŁUCA

 


           Wszyscy pacjenci oczekujący na przeszczepienie znajdują się na liście w bazie danych instytucji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, zajmującej się koordynacją przeszczepień. Wykaz ten zawiera kryteria zgodności każdego pacjenta. W momencie znalezienia odpowiedniego dla Pana/Pani dawcy zostaje uruchomiana procedura przeszczepienia.

Kryteria doboru dawcy w przypadku przeszczepienia płuca obejmują między innymi: 

1. Wzrost

2. Waga

3. Wymiary klatki piersiowej

4. Grupa krwi

                                                                Twoja grupa krwi                           Grupa krwi dawcy    
                                                                         O                                                            O              
                                                                          A                                                            A lub O
              
                                                                          
B                                                            B lub O
      
                                                                         
AB                                                          A,B,AB lub O
 

   5. Czas oczekiwania.

 

         Płuca dawcy, by mogły zostać przeszczepione, muszą być zdrowe, bez objawów uszkodzenia lub choroby. Badanie przydatności płuca do przeszczepienia obejmuje zdjęcie klatki piersiowej, dane z wywiadu medycznego, badanie gazometryczne krwi, bronchoskopię. Dobra jakość płuc dawcy jest kwestią o najwyższym priorytecie. W momencie dopasowania kryteriów zgodności u Pana/Pani i dawcy, zostanie Pan/Pani poproszony o przybycie do ośrodka transplantacyjnego. Jednakże niekiedy nawet już po przybyciu do szpitala przeszczepienie może zostać odwołane z powodu złej jakości płuc. 

PRZYGOTOWANIE DO OPERACJI 

          Kiedy pojawi się dawca płuc, zostanie Pan/Pani o tym powiadomiony telefonicznie i będzie Pan/Pani poproszony o przyjazd do szpitala. Po otrzymaniu wiadomości będzie Pan/Pani musiał już pozostać na czczo. Po przybyciu do szpitala rozpoczną się przygotowania do operacji. Wykonane zostanie m.in. badanie EKG, badania krwi i inne. Anestezjolog  założy wkłucie żylne i tętnicze, w celu podawania kroplówek i leków. Krótki czas, zanim zostanie Pan/Pani przewieziony na salę operacyjną, będzie Pan/Pani mógł jeszcze spędzić z rodziną. Pana/Pani rodzina będzie mogła przebywać podczas zabiegu w poczekalni. Operacja będzie trwać od 5 do 9 godzin. 

 

OPERACJA PRZESZCZEPIENIA PŁUC 


 

          Na salę operacyjną zostanie Pan/Pani przewieziony na wózku. Sala operacyjna wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt, używany między innymi do monitorowania czynności serca, ciśnienia krwi podczas operacji. Wiele osób z personelu zajmie się Pana/Pani przygotowaniem i opieką podczas pobytu na sali operacyjnej.  

 

PRZESZCZEPIENIE JEDNEGO PŁUCA 


 

        Przy operacji przeszczepienia jednego płuca zostanie wykonane na Pana/Pani tułowiu 1 nacięcie. Nacięcie (torakotomia) będzie usytuowane na bocznej ścianie klatki piersiowej, po prawej lub lewej stronie, w zależności od tego, które płuco zostanie przeszczepione. W momencie, gdy chirurg zostanie poinformowany, że płuco dawcy nadaje się do przeszczepienia, rozpocznie się procedura usunięcia Pana/Pani chorego płuca. Będzie Pan/Pani w tym czasie mechanicznie wentylowany poprzez drugie swoje płuco. Jeżeli Pan/Pani drugie płuco nie będzie w stanie zapewnić prawidłowego zaopatrzenia w tlen, zostanie zastosowany system sztucznego natleniania krwi z użyciem specjalnego aparatu ECMO.
       
Pana/Pani chore płuco zostanie usunięte po dostarczeniu na salę operacyjną płuca dawcy. Płuco to zostanie wszczepione po wykonaniu trzech połączeń. Pierwsze połączenie to zespolenie Pana/Pani oskrzela z oskrzelem płuca dawcy. Kolejne połączenia zespolą  Pana/Pani tętnicę płucną z tętnicą płucną dawcy i Pana/Pani żyły płucne z żyłami płucnymi dawcy. Po wykonaniu ostatniego z ww. zespoleń chirurg zamknie klatkę piersiową i zostanie Pan/Pani przewieziony na oddział intensywnej opieki medycznej, gdzie będzie Pan/Pani pozostawał w stanie głębokiego znieczulenia przez kilka, kilkanaście godzin. 

 

PRZESZCZEPIENIE OBU PŁUC


 

         Pacjenci z mukowiscydozą, rozstrzeniami oskrzeli, rozedmą w przebiegu niedoboru alfa 1 antytrypsyny oraz z nadciśnieniem płucnym pierwotnym lub wtórnym są leczeni metodą przeszczepienia obu płuc. Pana/Pani lekarz poinformuje Pana/Panią o takim leczeniu, gdy będzie Pan/Pani umieszczany na liście oczekujących. 
         
Przeszczepienie obu płuc jest wykonywane drogą jednego nacięcia z przodu klatki piersiowej, które przebiega z prawej do lewej strony tuż poniżej Pana/Pani piersi. Możliwe jest także przeszczepienie obu płuc drogą dwóch osobnych nacięć (torakotomii) po obu stronach mostka.Przeszczepienie obu płuc jest wykonywane poprzez wszczepienie każdego płuca osobno. Podobnie jak w przypadku przeszczepienia pojedynczego płuca, również i w tym przypadku chirurg nie rozpocznie usuwania Pana/Pani chorych płuc, dopóki nie upewni się, że płuca dawcy są  dobrej jakości. Gdy płuca dawcy dotrą na salę operacyjną, chirurg zacznie usuwać Pan/Pani pierwsze płuco - to gorzej funkcjonujące. Będzie Pan/Pani wentylowany w tym czasie poprzez drugie płuco, chyba, że będzie ono niewydolne- wówczas zostanie zastosowany specjalny aparat do zewnątrzustrojowego natleniania krwi ECMO. Kiedy pierwsze płuco zostanie usunięte, w jego miejsce zostanie umieszczone płuco dawcy. Podobnie jak w przypadku przeszczepienia jednego płuca, najpierw zostanie zespolone oskrzele, a następnie tętnica i żyły płucne. Potem przywrócony zostanie przepływ krwi. W następnej kolejności, w podobny jak opisano powyżej sposób, zostanie usunięte drugie płuco i wszczepione płuco dawcy. Po przywróceniu w nim ukrwienia chirurg zamknie klatkę piersiową i zostanie Pan/Pani przewieziony do oddziału intensywnej opieki medycznej.    

 

POBYT NA SALI INTENSYWNEGO NADZORU

 

      Po zakończeniu operacji zostanie Pan/Pani przewieziony na łóżku z sali operacyjnej do sali intensywnego nadzoru w obrębie Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej. W ciągu pierwszej godziny pielęgniarki dokonają wstępnych pomiarów i pomogą poczuć się Panu/Pani maksymalnie komfortowo. Następnie będzie mogła odwiedzić Pana/Panią rodzina. Będzie Pan/Pani wciąż w stanie uśpienia, ponieważ środki znieczulające będą działać jeszcze przez kilka godzin.
      Kiedy się Pan/Pani obudzi, może Pan/Pani odczuwać pewien dyskomfort, co jest zupełnie naturalne. Dowie się Pan/Pani od pielęgniarek, że operacja została zakończona, jaki jest dzień, która godzina i gdzie się Pan/Pani aktualnie znajduje. Będzie Pan/Pani w sali nadzoru, zaopatrzony w cewniki, wkłucia, podłączony do specjalistycznej aparatury monitorującej. Pana/Pani ręce mogą być zabezpieczone bandażem, aby nie usunął Pan/Pani przypadkowo jakiegoś wkłucia. Większość pacjentów nie pamięta pierwszych 12 do 24 godzin po operacji.
    
Będzie Pan/Pani oddychał przez rurkę przechodzącą przez usta, gardło do tchawicy. Rurka ta będzie połączona ze specjalnym aparatem, który będzie początkowo oddychał za Pana/Panią, do momentu kiedy odzyska Pan/Pani zdolność samodzielnego oddychania.  Będzie Pan/Pani miał również inną małą rurkę założoną przez nos do żołądka. Rurka ta służy do odprowadzania treści żołądkowej, co ma zapobiegać nudnościom. Rurka ta zostanie usunięta, kiedy znieczulenie przestanie działać i  przewód pokarmowy zacznie normalnie funkcjonować.
    
Będzie Pan/Pani miał również założone wkłucie dożylne na żyle znajdującej się z boku szyi. Dzięki niemu możliwe będzie monitorowanie pracy serca. Utrzymane zostaną także inne wkłucia na ręce umożliwiające podawanie kroplówek oraz mierzenie ciśnienia tętniczego. Podawane leki i kroplówki mają działanie regulujące czynność serca, ciśnienie tętnicze oraz zapobiegające odrzucaniu przeszczepu. 
      
Do jednej lub obu jam opłucnowych  zostaną założone dreny. Dzięki nim z przestrzeni między płucem, a ścianą klatki piersiowej ewakuowane będzie powietrze i płyn. Dreny te będą podłączone do ssania przez kilka dni, co ułatwi całkowite rozprężenie się płuca. Kiedy płuca się całkowicie rozprężą i z drenów nie będzie już odprowadzane powietrze i płyn, zostaną one usunięte.
     
Będzie Pan/Pani miał również umieszczony cewnik w pęcherzu moczowym. Pielęgniarka będzie mierzyć i odnotowywać ilość wydalanego moczu. Pozwoli to zachować odpowiedni bilans płynowy.
      
Na palcu założony będzie niewielki czujnik połączony z aparatem monitorującym tętno i poziom tlenu we krwi.
      
Każdy pacjent w innym stopniu odczuwa ból po zabiegu operacyjnym. Być może będzie potrzeba założenia specjalnego zewnątrzoponowego wkłucia w okolicę kręgosłupa,  przez które będą podawane leki przeciwbólowe, znieczulające nerwy odpowiadające za przewodzenie bólu. Jest ważne, aby informował Pan/Pani personel o odczuwanym bólu- stosowane leczenie będzie wówczas odpowiednio modyfikowane.
       
Przez pierwsze 24 godziny po operacji przeszczepienia jednego płuca będzie Pan/Pani leżał na boku nieoperowanym. Po operacji przeszczepienia obu płuc będzie Pan/Pani leżał płasko na plecach przez 24 godziny. Pozycje te mają ułatwić ewakuację płynu z opłucnej oraz rozprężanie się płuc.
      
Po około 12 godzinach od zakończenia operacji rozpoczęta zostanie fizjoterapia. Początkowo zastosowany zostanie drenaż ułożeniowy i oklepywanie. Może zostać podjęta próba posadzenia na brzegu łóżka ze spuszczonymi nogami. Zabiegi fizjoterapii będą stosowane 4-6 razy dziennie, każdorazowo po 30 do 60 minut. Na krześle będzie Pan/Pani mógł usiąść w pierwszym lub drugim dniu po operacji, a trzeciego lub czwartego dnia zacznie Pan/Pani chodzić.
      
Przeszczepione płuca nie mają normalnych połączeń nerwowych. Z tego względu Pana/Pani płuca nie będą odczuwać bodźców drażniących, nie będzie Pan/Pani reagował kaszlem na gromadzenie się wydzieliny w oskrzelach poniżej linii zespolenia oskrzela z oskrzelem dawcy.
      
Często po operacji płuc, w drogach oddechowych gromadzi się większa ilość wydzieliny- z tego względu niezwykle istotny jest kaszel i intensywne odkrztuszanie. Dlatego po operacji sam musi Pan/Pani zmuszać się do  nasilonego kaszlu i wykonywać głębokie oddechy przynajmniej co kilka godzin.
      
Musi Pan/Pani wspomagać pielęgniarki i rehabilitantów w oczyszczaniu płuc z wydzieliny. Każda sesja ćwiczeń będzie skupiać się na tych obszarach płuc, które okażą się niewydolne. Zdjęcie klatki piersiowej będzie wykonywane dwa razy dziennie.
       
Podczas całego procesu rehabilitacji, będzie Pan/Pani się uczyć różnych metod utrzymywania prawidłowej drożności dróg oddechowych. Pozostanie Pan/Pani  w oddziale intensywnej opieki medycznej do momentu ustabilizowania się funkcji płuc. Trwa to kilka  dni.
     
 Godziny odwiedzin: Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej11:00-21:00, maksymalnie 2 odwiedzających 

     

POBYT W KLINICE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ 

 


         W Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej będzie Pan/Pani kontynuował rehabilitację i odzyskiwał sprawność i siłę. U każdego pacjenta proces ten przebiega w innym tempie. Wciąż będą utrzymane dreny, cewniki oraz tlenoterapia. W miarę poprawy Pana/Pani wydolności będą one stopniowo odstawiane. Tlen zostanie wycofany w około 1-2 tygodnie po operacji.
       
W dalszym ciągu najważniejsza będzie Pana/Pani fizjoterapia. Będzie Pan/Pani spacerował przynajmniej 3 razy dziennie, próbując każdorazowo pokonać dłuższy dystans. Kontynuowany będzie drenaż ułożeniowy, oklepywanie, wymuszony kaszel, głębokie oddychanie. Stosowane będą również ćwiczenia poprawiające siłę, napięcie i sprężystość mięśni. Zazwyczaj pacjent jest w stanie pokonać dystans 1,5 kilometra dziennie po 3- 4 tygodniach po operacji. Zacznie też wówczas wykonywać nadzorowane ćwiczenia z użyciem bieżni lub roweru. Wypisu ze szpitala może się Pan/Pani spodziewać około 3-4 tygodnie po operacji, ale będzie Pan/Pani musiał pozostać w okolicach Szczecina przez kolejne 3 miesiące. 

 

POWIKŁANIA 


 

          Po przeszczepieniu mogą wystąpić różne powikłania. Zalicza się do nich reakcje odrzucania, infekcje, powikłania anatomiczne, nawrót choroby. Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu Pana/Pani płuc, lub inne objawy będą dokładnie badane. Ważne jest właściwe rozpoznanie przyczyny objawów, co umożliwi właściwe ich leczenie.
        
Gorączka, osłabienie, duszność, obniżone wartości spirometryczne mogą być wynikiem odrzucania lub infekcji. Zaburzenia czynności nerek lub wątroby  mogą być spowodowane działaniem niepożądanym stosowanych leków.
        
Jeśli zauważy Pan/Pani któryś z powyższych objawów, będzie Pan/Pani musiał przyjechać do szpitala na badania, które będą obejmowały badania radiologiczne płuc, bronchoskopię, badania krwi. Od wyników tych badań uzależnione będzie dalsze leczenie. Odrzucanie jest zdarzeniem bardzo niepokojącym. Właściwe leczenie reakcji odrzucania umożliwia jednak w większości przypadków jej powstrzymanie i cofnięcie. Inne objawy, które mogą występować to gorączka, objawy rzekomogrypowe, osłabienie, pogorszenie wartości spirometrycznych. Wszystkie te objawy mogą być wynikiem odrzucania lub innych powikłań. Dlatego wczesne zgłoszenie objawów i leczenie jest kluczowe dla utrzymania dobrego stanu Pana/Pani zdrowia i zahamowania odrzucania, jeśli wystąpi.
       
Jeżeli biopsja płuc wykaże reakcję odrzucania, będzie Pan/Pani leczony większą ilością leków. Ich rodzaj i długość terapii będzie zależny od nasilenia odrzucania.
        
Równie istotna jak dbałość o płuca, jest również właściwa dbałość o serce u osoby po przeszczepieniu płuc. Ważne, by spożywał Pan/Pani pokarmy niskosolone, o niskiej zawartości cholesterolu i tłuszczu, gotowane, smażone lub pieczone. Należy wystrzegać się pokarmów surowych, kiszonych, serów pleśniowych i temu podobnych. Owoce powinny być obrane ze skórki. Zaleca się również, by nie spożywać dużych ilości słodyczy. Możliwe jest, że u osoby po przeszczepieniu płuc wystąpi choroba niedokrwienna serca, dlatego niezwykle ważne jest, by ograniczył Pan/Pani ryzyko jej powstania, poprzez utrzymywanie stałej, prawidłowej wagi ciała i odpowiednie ćwiczenia fizyczne. Absolutnie nie wolno palić papierosów, ani pić alkoholu.
       
Ważna jest również regularna kontrola  ciśnienia tętniczego krwi. W czasie pobytu w szpitalu dowie się Pan/Pani jakie są prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego.         

 

ZAKOŃCZENIE

 

           Mamy nadzieję, że podane informacje okażą się Panu/Pani pomocne. Proszę pamiętać, że Zespół ds. Przeszczepiania Płuc Szpitala w Szczecinie Zdunowie pragnie pomóc Panu/Pani w przejściu przez cały ten trudny proces. Prosimy o  zapisanie wszystkich pytań i wątpliwości, tak by można je wyjaśnić podczas najbliższej wizyty.   

Zespół ds. Przeszczepiania Płuc

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego

Szczecin-Zdunowo